شنا

  • اتفاقاتی خوب در برنامه ریزی استخر المپیک

    به گزارش پایگاه خبری ورزش ماهشهر پس از انتصاب غلام زورآزمایی مرد محبوب ورزش شنا ماهشهر به عنوان مسئول استخر المپیک علاوه بر اتحاد بیش از پیش خانواده شنا این استخر با برنامه ریزی مناسب…